Alpenverein Austria PTTK TOPR TPN
 • >
Zapisz się do Alpenverein

Ubezpieczenie - Ogólne warunki ubezpieczenia

Członkostwo Alpenverein zawiera darmowe ubezpieczenie sportowo rekreacyjne „Alpenverein Weltweit Service” (AWS).
 • Obejmuje cały świat
 • 25 000 € koszty ratunkowe na osobę (również akcja z użyciem helikoptera)
 • 10 000 € leczenie medyczne
 • 3 000 000 € w Europie ubezpieczanie OC
 • 35 000 € w Europie ochrona prawna
 • Bez limitu koszty transportu do kraju
 • Góry do 6000m n.p.m.
 • Możliwość rozszerzenia ubezpieczenia
Ważna Informacja: Aby leczenie stacjonarne przebiegło dla Ciebie bezgotówkowo, na każdy wyjazd zagraniczny koniecznie zabierz ze sobą kartę EKUZ – Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego!
Wszystkie informacje o darmowej karcie EKUZ turystyczny
Zakres ubezpieczenia

Alpenverein Weltweit Service zapewnia ochronę ubezpieczeniową wszystkim członkom związku w zakresie ratownictwa, obejmującą wypadki powstałe w trakcie aktywności rekreacyjnej. Ochrona obejmuje pokrycie kosztów świadczeń z tytułu transportu do kraju, przewozu i leczenia w razie wypadków powstałych w trakcie aktywności rekreacyjnej, wypadków przy pracy oraz w przypadku choroby. Ubezpieczenie Alpenverein Weltweit Service obowiązuje na całym świecie z wyjątkiem ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia ochrony prawnej, które to ograniczają się do Europy.

Ubezpieczycielem dla Alpenverein Weltweit Service jest GENERALI Versicherung AG.

Sumy ubezpieczenia

1. Koszty ratownictwa

do wysokości 25 000 EURO na osobę i zdarzenie objęte umową ubezpieczeniową. Pod pojęciem kosztów ratownictwa rozumie się owe koszty miejscowych jednostek ratowniczych np. helikopter (w przypadku zdarzeń w rejonach przygranicznych również koszty jednostek ratowniczych kraju sąsiadującego), które będą niezbędne, jeśli ubezpieczony ulegnie wypadkowi lub zostanie narażony na niebezpieczeństwo w górach lub w wodzie i wobec niego – rannego lub nie – będzie musiała zostać podjęta akcja ratownicza (to samo dotyczy wypadków śmiertelnych). Koszty ratownictwa to udokumentowane koszty poszukiwania i transportu ubezpieczonego do najbliższej przejezdnej drogi lub do szpitala położonego najbliżej miejsca wypadku.

2. Koszty przewozu, transportu powrotnego do kraju i leczenia
 • Przewóz rannych/chorych oraz transport zwłok w kraju bez ograniczenia wartości, jeśli transport poprzedzała akcja ratownicza.
 • Transport powrotny do kraju z zagranicy bez ograniczenia wartości.
 • Leczenie niezbędne z medycznego punktu widzenia (łącznie z transportem do szpitala w przypadkach uzasadnionych medycznie) za zagranicą do wysokości 10 000 EURO.

Ubezpieczenie czynności opisanych w pkt. 2 obejmuje następujące świadczenia:

2.1. Pełne koszty transportu - w przypadkach uzasadnionych medycznie - chorego z zagranicy do placówki medycznej w kraju miejsca stałego zamieszkania lub do miejsca stałego zamieszkania, ponadto koszty transportu osoby bliskiej osobie transportowanej. Warunkiem transportu ubezpieczonego do kraju jest oprócz braku przeciwwskazań do przewozu
 • istnienie zaburzeń zdrowia zagrażających życiu lub
 • brak możliwości zapewnienia opieki medycznej na miejscu odpowiadającej standardom w miejscu zamieszkania lub
 • przewidywana konieczność hospitalizacji stacjonarnej dłuższej niż 5 dni.

2.2. Koszty leczenia niezbędnego z medycznego punktu widzenia powstałe za granicą (nie w kraju stałego zamieszkania) łącznie z lekami przepisanym przez lekarza, koszty dowozu do odpowiedniego szpitala położonego najbliżej w przypadkach uzasadnionych medycznie do wysokości 10 000 EURO, z tego 2 000 EURO może zostać wykorzystane na leczenie ambulatoryjne łącznie z lekami przepisanymi przez lekarza. W przypadku leczenia ambulatoryjnego łącznie z lekami przepisanymi przez lekarza obowiązuje udział własny w wysokości 70 EURO na osobę i pobyt za granicą. Kwota ta jest każdorazowo potrącana ze świadczenia ubezpieczeniowego wypłacanego przez GENERALI Versicherung AG, czyli również w przypadku obowiązku świadczenia z tytułu innego ubezpieczenia obowiązkowego lub prywatnego. Na koszty hospitalizacji stacjonarnej ubezpieczyciel wypłaca zaliczkę. Zaliczka wypłacana jest wyłącznie szpitalowi.

2.3. Pełne koszty transportu zmarłego do jego ostatniego miejsca zamieszkania.

2.4. Koszty przewozu i koszty transportu zwłok w kraju. Kosztami przewozu są koszty transportu z placówki medycznej do innej placówki medycznej w pobliżu stałego miejsca zamieszkania lub do miejsca stałego zamieszkania ubezpieczonego. Kosztami transportu zwłok są koszty transportu zmarłego do jego ostatniego miejsca zamieszkania.

2.5. Przewozy - zgodnie z pkt. 2.1., 2.3. i 2.4. - muszą zostać zrealizowane przez jedną z organizacji wymienionych na karcie członkowskiej ÖAV (Austriacki Związek Alpejski), w przeciwnym razie zwrot kosztów następuje maksymalnie do wysokości 750 EURO. Świadczenia za granicą zgodnie z pkt. 2 są realizowane podczas pierwszych ośmiu tygodni każdej podróży zagranicznej. Kwoty ubezpieczenia dotyczą jednej osoby i wyjazdu zagranicznego.

3. Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej do wysokości 3 000 000 EURO. Ubezpieczenie ochrony prawnej do wysokości 35 000 EURO.

Ochroną objęte są zobowiązania odszkodowawcze z tytułu szkód osobowych oraz szkód rzeczowych (odpowiedzialność cywilna), koszty adwokata i koszty sądowe związane z dochodzeniem roszczeń odszkodowawczych przeciwko sprawcy wypadku i jego ubezpieczycielowi lub te związane z obroną przed sądem lub urzędem administracyjnym w związku z zarzutem nieumyślnego naruszenia przepisów karnych (ochrona prawna), o ile takowe powstaną w wyniku działalności związkowej krajowych i zagranicznych członków związku.

Pod pojęciem działalności związkowej rozumie się:
 • udział we wszelkich imprezach organizowanych przez sekcje ÖAV,
 • uprawianie (również prywatnie, poza imprezami w ramach sekcji) następujących dyscyplin sportowych: wędrówki piesze, wyprawy górskie, wspinaczka, narciarstwo zjazdowe, narciarstwo skiturowe, jazda na snowboardzie, górskie spływy kajakowe, kanioning oraz wyprawy na rowerach górskich/trekkingowych. (Pod pojęciem wypraw na rowerach górskich/trekkingowych rozumie się wyprawy odbywane na drogach leśnych i innych nieutwardzonych drogach oraz na wytyczonych lub oznakowanych ścieżkach rowerowych w stroju sportowym. Wypadki na drogach dopuszczonych do ruchu publicznego, na ścieżkach rowerowych w obrębie miasta lub miejscowości nie są objęte ubezpieczeniem, chyba że wypadek wydarzy się w trakcie wyprawy na rowerach górskich/trekkingowych opisanej powyżej.)

Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje Europę.
Pojęcie "Europa" stosowane jest w znaczeniu geograficznym, którego zakres obejmuje również Islandię, Grenlandię, Spitsbergen, wyspy na Morzu Śródziemnym, Wyspy Kanaryjskie, Maderę, Cypr, Azory, a także azjatyckie obszary Turcji oraz aktualne i byłe państwa członkowskie Wspólnoty Niepodległych Państw.

Tu znajdziesz MAPĘ z zaznaczonym obszarem, na którym ważny jest komponent ubezpieczenia: ochrona cywilna i ochrona prawna.

Wyłączenia odpowiedzialności
w zakresie kosztów ratownictwa


Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje:
 • wypadków/choroby w wyniku wykonywania działalności zawodowej lub innej działalności wykonywanej odpłatnie oraz wypadków/choroby członków jednostek ratowniczych podczas zorganizowanych akcji ratowniczych lub innych działań na zlecenie jednostek ratowniczych. Wyjątek stanowi odpłatna działalność członków Austriackiego Stowarzyszenia Przewodników Górskich w charakterze licencjonowanego przewodnika górskiego i narciarskiego oraz zatwierdzonego urzędowo, licencjonowanego przewodnika turystycznego;
 • wypadków powstałych podczas używania pojazdów mechanicznych. Ubezpieczeniem objęte są jednak wypadki z udziałem pojazdów mechanicznych, które wydarzyły się w drodze (również niebezpośrednio) na zebrania i imprezy organizowane przez ÖAV i z powrotem, oraz w drodze na imprezy (również prywatne) związaną z działalnością związkową zgodnie ze statutem, jak wędrówki piesze, wyprawy górskie, wspinaczka, narciarstwo zjazdowe, narciarstwo skiturowe, jazda na snowboardzie, spływy kajakowe, kanioning oraz wyprawy na rowerach górskich/trekkingowych, i z powrotem, jak również wypadki podczas korzystania z kolejek linowych i wyciągów;
 • wypadków powstałych w wyniku użytkowania sprzętu latającego (lotnie, paralotnie), samolotów (prywatne samoloty silnikowe i szybowce) oraz podczas skoków spadochronowych. Ubezpieczeniem jest jednak objęte użytkowanie samolotów dopuszczonych do transportu osobowego (np. samoloty pasażerskie);
 • wypadków powstałych w czasie udziału w zawodach na szczeblu lokalnym/regionalnym, krajowym lub międzynarodowym w narciarstwie alpejskim i nordyckim, snowboardzie oraz w stylu wolnym, bobslejach, skibobie i saneczkarstwie, a także podczas treningów;
 • wypadków/choroby podczas udziału w ekspedycjach w góry o wysokości powyżej 6000 m oraz podczas ekspedycji na Arktykę, Antarktydę i Grenlandię (patrz „Informacja dotycząca ekspedycji/trekkingu”).

Wyłączenia odpowiedzialności w zakresie transportu
powrotnego do kraju, przewozu oraz leczenia


Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje:
 • leczenia zachorowań, które rozpoczęły się przed podróżą zagraniczną,
 • leczenia chorób przewlekłych, z wyjątkiem ich skutków w postaci ostrych ataków lub napadów,
 • leczenia, które stanowi cel pobytu za granicą,
 • leczenia stomatologicznego, które nie służy udzieleniu pierwszej pomocy medycznej w celu bezpośredniego uśmierzenia bólu,
 • aborcji oraz badań ciążowych i porodów, z wyjątkiem porodów przedwczesnych, które nastąpiły co najmniej na dwa miesiące przed naturalnym terminem porodu,
 • leczenia wynikającego z nadmiernego spożycia alkoholu oraz nadużycia narkotyków i leków,
 • leczenia kosmetycznego, zabiegów sanatoryjnych i rehabilitacyjnych,
 • szczepień profilaktycznych,
 • leczenia chorób i następstw wypadków powstałych wskutek wydarzeń wojennych wszelkiego rodzaju oraz aktywnego uczestnictwa w zamieszkach lub wskutek umyślnie popełnionych czynów karalnych,
 • leczenia chorób i następstw wypadków powstałych wskutek aktywnego odpłatnego uczestnictwa w otwartych zawodach sportowych i treningu oraz leczenia chorób i następstw wypadków powstałych wskutek uczestnictwa w zawodach sportowych i treningu, wymienionych w punkcie „Wyłączenia odpowiedzialności w zakresie kosztów ratownictwa”.
 • leczenia chorób i następstw wypadków powstałych wskutek szkodliwego oddziaływania energii jądrowej,
 • leczenia chorób i następstw wypadków powstałych podczas uprawiania sportów powietrznych (zob. na ten temat również „Wyłączenia odpowiedzialności w zakresie kosztów ratownictwa”),
 • leczenia chorób i następstw wypadków członków jednostek ratowniczych powstałych podczas zorganizowanych akcji ratowniczych lub innych działań na zlecenie jednostki ratowniczej,
 • leczenia chorób i następstw wypadków powstałych wskutek uczestnictwa w ekspedycjach wymienionych w punkcie „Wyłączenia odpowiedzialności w zakresie kosztów ratownictwa”.

Uwaga! Wypadki samochodowe za granicą są zasadniczo objęte ubezpieczeniem w ramach świadczeń wymienionych w pkt. 2, o ile nie doszło do nich podczas udziału w wyścigach samochodowych (również w przejazdach kwalifikacyjnych i rajdach) lub podczas jazd treningowych z nimi związanych.

Czas trwania ubezpieczenia

Członkowie związku mają zapewnioną ochronę ubezpieczeniową, o ile bieżąca składka członkowska została opłacona przed wystąpieniem szkody. Wyjątek stanowi styczeń każdego roku. Jeśli szkoda wystąpi w tym okresie, a składka za dany rok kalendarzowy nie została jeszcze opłacona, świadczenie zostanie wypłacone tylko wtedy, gdy bieżąca składka zostanie uregulowana i opłacono składkę członkowską za rok ubiegły. W przypadku opłaty składki po 31 stycznia ochrona ubezpieczeniowa rozpocznie się dnia następnego o godzinie zero. Nowi członkowie, którzy wstępują do związku od 1 września każdego roku są ubezpieczeni do 1 stycznia roku kolejnego, mimo że za ten okres nie jest naliczana składka członkowska.

Jak postępować w przypadku zajścia zdarzenia?

Uwaga! Przed transportem powrotnym do kraju, transportem zwłok (nie w przypadku akcji ratowniczych) i przewozem chorego w kraju i za granicą należy koniecznie skontaktować się z Centrum Alarmowym 24 h (w przeciwnym razie zwrot kosztów nastąpi maksymalnie do wysokości 750 EURO): Europ Assistance, telefon: +43/1/253 3798, fax: +43/1/313 89 1304, e-mail: aws@alpenverein.att

W przypadku akcji ratowniczej, transportu powrotnego do kraju, przewozu chorego i leczenia należy przesłać zgłoszenie szkody na adres:

KNOX Versicherungsmanagement GmbH,
Resselstaße 33, 6020 Innsbruck, Austria,
telefon: +43/512/238300, fax: +43/512/238300-15, e-mail: av-service@knox.co.at

W sprawach związanych z ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej i ochrony prawnej należy zwrócić się pod adres:
KNOX Versicherungsmanagement GmbH,
Resselstaße 33, 6020 Innsbruck, Austria,
tel.: 43/512/238300-30, fax: +43/512/238300-15, e-mail: AV-service@knox.co.at

Formularze zgłoszeniowe szkód dostępne są na stronie www.alpenverein.at/Versicherung oraz za pośrednictwem KNOX Versicherungsmana-gement GmbH (dane kontaktowe patrz wyżej).

Informacja dotycząca ekspedycji/trekkingu

Wyprawy trekkingowe nie są traktowane jako ekspedycje, dlatego też objęte są ochroną ubezpieczeniową, jednakże tylko podczas pierwszych ośmiu tygodni i tylko do wysokości 6 000 m.
W przypadku podróży zagranicznych trwających dłużej niż osiem tygodni lub zdobywania szczytów wyższych niż 6 000 m firma ubezpieczeniowa Europäische Reiseversicherung oferuje odrębne ubezpieczenie podróżne. Materiały informacyjne można uzyskać za pośrednictwem KNOX Versicherungsmanagement GmbH (dane kontaktowe patrz wyżej).

Kto jest ubezpieczony?

Każdy członek związku, który opłacił składkę członkowską za bieżący okres ubezpieczeniowy. W pełni ubezpieczeni są również członkowie zwolnieni z opłacania składek członkowskich, jak np. uczące się dzieci i młodzież w wieku do maksymalnie 27 roku życia, których oboje rodzice (w przypadku osób samotnie wychowujących -jeden rodzic) są członkami związku, o ile zostali zgłoszeni do związku i tym samym posiadają ważną kartę członkowską. Członkowie stowarzyszenia przebywający na stałe za granicą lub posiadający obce obywatelstwo są również w pełni ubezpieczeni. Pojęcie "zagranica" wymienione w ogólnych warunkach ubezpieczenia odnosi się w tym wypadku do aktualnego stałego miejsca zamieszkania.

Podstawa umowy

Podstawę umowy stanowią umowy ramowe zawarte pomiędzy ÖAV a towarzystwami ubezpieczeniowymi oraz ogólne warunki stanowiące podstawę każdej umowy. Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność subsydiarną. Oznacza to, że świadczenia są realizowane tylko wtedy i w takim wymiarze, w jakim nie ma obowiązku ich pokrycia i rzeczywiście nie pokrywa inne ubezpieczenie (ubezpieczenie w ramach narodowego funduszu ochrony zdrowia lub ubezpieczenie prywatne). Roszczenie nie przysługuje, jeśli świadczenia na rzecz ubezpieczonego zostały udzielone względnie miały zostać udzielone nieodpłatnie.

Potwierdzenie i zakres ubezpieczenia

Aby uzyskać potwierdzenie i zakres ubezpieczenia (często jest ono wymagane podczas ubiegania się o wizy) należy wypełnić formularz na stronie internetowej naszego ubezpieczyciela:
https://oeav.mitgliederversicherungsservice.at/aws/
Po wypełnieniu formularza dostaną Państwo wiadomość e-mail potwierdzającą otrzymanie zgłoszenia. Następnie ubezpieczalnia wyśle Państwu w przeciągu 24 godzin owe potwierdzenie w wiadomości e-mail. Prosimy pamiętać, aby uzyskać takie potwierdzenie składka członkowska musi być opłacona.

Więcej informacji

Więcej informacji na naszej stronie www.alpenverein.pl/pytania

© Alpenverein Austria