Alpenverein Austria IN FB YT
 • >
Zapisz się do Alpenverein

Statut Alpenverein Austria

§ 1 Nazwa, siedziba, rok obrotowy Stowarzyszenia
 1. Stowarzyszenie nosi nazwę „Österreichischer Alpenverein, Sektion Austria” [„Austriackie Stowarzyszenie Alpejskie, Sekcja Austria” – przyp. tłum.]
 2. Stowarzyszenie ma swoją siedzibę w Wiedniu
 3. Rokiem obrotowym Stowarzyszenia jest rok kalendarzowy.
 4. Stowarzyszenie jest prawnie samodzielnym i niezależnym stowarzyszeniem. Stowarzyszenie, jako stowarzyszenie filialne, jest członkiem „Österreichischer Alpenverein” (OeAV) [„Austriackiego Stowarzyszenia Alpejskiego – przyp. tłum.] z siedzibą w Innsbrucku i jest związane z jego statutem.

§ 2 Cel stowarzyszenia
 1. Celem Stowarzyszenia jest wspieranie i pielęgnowanie wspinaczki górskiej, wędrowania, jazdy na nartach oraz innych rodzajów sportów alpejskich – to na własną odpowiedzialność jego członków-, zachowanie piękna i pierwotności górskiej natury, prowadzenie człowieka w kierunku natury i zapewnienie mu odpoczynku, przyczynianie się do zdrowego i sensownego spędzania wolnego czasu każdego człowieka, pielęgnacja koleżeńskiego ducha wśród członków Stowarzyszenia oraz wzmacnianie miłości do ojczyzny oraz związanej z tym kultury. Ponadto pielęgnacja miłości do ojczyzny, poszerzanie i rozpowszechnianie wiedzy o górach i ich środowisku naturalnym oraz wspieranie nauki i badań w tej dziedzinie.
 2. Stowarzyszenie jest zobowiązane do ochrony przyrody alpejskiej i środowiska naturalnego Alp.
 3. Obszarem pracy Stowarzyszenia jest terytorium federalne Republiki Austrii, jego polem działania są góry świata.
 4. Stowarzyszenie jest neutralne i niezależne politycznie.
 5. Stowarzyszenie realizuje wyłącznie i bezpośrednio cele użyteczności publicznej, jego działalność nie jest skierowana na wypracowanie zysku. Wszelkie nadwyżki mogą być przeznaczone jedynie na cele zgodne ze Statutem.

§ 3 Środki służące do osiągania celu Stowarzyszenia (środki ideowe)
 1. Cel Stowarzyszenia ma być osiągany poprzez wymienione w § 3 i § 4 środki ideowe i materialne.
 2. Jako środki ideowe służą:
  • wychowanie i kształcenie we wspinaczce górskiej oraz doradztwo członków Stowarzyszenia w kwestiach alpejskich,
  • pielęgnacja i wspieranie wspinaczki górskiej, wędrówki, alpejskiej jazdy na nartach oraz innych rodzajów alpejskiej aktywności sportowej,
  • budowa, utrzymanie i eksploatacja naturalnych i sztucznych ścian wspinaczkowych wzgl. ich wspieranie,
  • kształcenie młodzieży organizowane zgodnie z własnymi regułami, w rozumieniu celów Stowarzyszenia oraz wspieranie szeroko pojętej pracy z młodzieżą,
  • wspieranie szeroko pojętej pracy z rodzinami i seniorami,
  • ochrona i pielęgnacja alpejskiej przyrody i środowiska naturalnego oraz nabywanie i utrzymanie obszarów godnych ochrony,
  • budowa, nabywanie, prowadzenie i utrzymanie alpejskich miejsc noclegowych (schronisk) oraz schronisk młodzieżowych. Zakładanie, utrzymanie i opieka nad alpejskimi szlakami i drogami ubezpieczonymi oraz ich oznaczanie,
  • wspieranie alpejskiej edukacji, alpejskiego ratownictwa górskiego oraz instruktorów [przewodników – przyp. tłum.] górskich sportowych
  • prowadzenie wycieczek górskich wspólnotowych w kraju i zagranicą oraz innych imprez wszelkiego rodzaju, a w szczególności spotkań towarzyskich, wykładów i prezentacji, w celu realizacji celów Stowarzyszenia,
  • publikacja i wydawanie broszury informacyjnej dla członków stowarzyszenia oraz publikacja , wydawanie, wspieranie i zbieranie prac naukowych, pisarskich i artystycznych,
  • przyjmowanie, produkcja, publikacja, wydawanie i rozprowadzanie map górskich oraz przewodników i materiałów edukacyjnych,
  • zakładanie, nabywanie i prowadzenie lub wspieranie instytucji i przedsięwzięć służących celowi Stowarzyszenia,
  • pielęgnowanie stosunków ze związkami i stowarzyszeniami (również międzynarodowo) o takich samych lub podobnych celach,
  • inicjowanie i wspieranie badań wysokogórskich oraz wydawanie prac naukowych, pisarskich i artystycznych o tej tematyce, ponadto zakładanie zbiorów tego rodzaju oraz założenie biblioteki,
  • wypożyczanie książek, czasopism, przewodników i map oraz sprzętu do sportów górskich (raki, czekany itd.),
  • prowadzenie sekretariatów (placówek obsługi) w celu obsługi członków Stowarzyszenia,
  • odprowadzanie podatku i zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia.

§ 4 Pokrywanie zapotrzebowania (środki materialne)

Potrzebne środki materialne powinny być pozyskiwane poprzez:
 • opłaty za wstąpienie do stowarzyszenia oraz składki członkowskie,
 • przychody z działalności Stowarzyszenia związanej z celem Stowarzyszenia,
 • darowizny, subwencje i zbiórki,
 • sponsorowanie, zapisy testamentowe i inne rodzaje wsparcia finansowego.

§ 5 Członkowie Stowarzyszenia
 1. Stowarzyszenie składa się z
  • członków zwyczajnych
  • członków honorowych.
 2. Członkami zwyczajnymi są ci członkowie, którzy opłacają składkę członkowską odpowiednią do ich kategorii członkostwa.
 3. Członkowie honorowi:
  • Walne Zgromadzenie ze względu na szczególne zasługi dla Stowarzyszenia może wybrać honorowego prezesa, honorowego członka zarządu i honorowego członka.
  • Pisemne propozycje nadania godności mogą być składane Zarządowi przez wszystkich członków zwyczajnych. Jeśli Zarząd zatwierdzi propozycję większością dwóch trzecich głosów członków Zarządu obecnych przy podejmowaniu uchwały, jest zobowiązany do przekazania tej propozycji na następnym Walnym Zgromadzeniu. Nadanie godności dokonywane jest przez Walne Zgromadzenie po przeprowadzeniu głosowania.
  • Członkowie honorowi mają wszystkie prawa członków Stowarzyszenia jednakże bez ich obowiązku opłacania składek członkowskich.
  • Jeśli jeden z członków honorowych zostanie wybrany na honorowego prezesa lub honorowego członka Zarządu, ma on swoje miejsce i głos w Zarządzie.

§ 6 Uzyskanie członkostwa
 1. Członkami Stowarzyszenia mogą zostać wszystkie osoby fizyczne.
 2. Kto chce być przyjęty do Stowarzyszenia jako jego członek, musi wypełnić deklarację przystąpienia do Stowarzyszenia podając wszystkie wymagane w niej informacje zgodnie z prawdą. Zgłoszenia można dokonać również mailowo. Przyjęcia dokonuje Zarząd lub wyznaczone przez niego do tego zadania osoby, które staje się skuteczne poprzez zapłatę składki członkowskiej na następny dzień od godz. 0:00. Członkostwo obowiązuje na bieżący rok obrotowy Stowarzyszenia.
 3. Zarząd w terminie jednego roku od uzyskania skuteczności przyjęcia do Stowarzyszenia ma prawo do odmowy przyjęcia bez podania powodów. Od takiej decyzji nie ma środków odwoławczych. Odrzucony członek występuje ze Stowarzyszenia ze skutkiem natychmiastowym. Zapłacona składka członkowska musi być zwrócona, chyba że członek skorzystał już ze świadczeń Stowarzyszenia. Jednakże odrzucony członek jest w każdym przypadku zobowiązany do wypełnienia przyjętych na siebie zobowiązań.

§ 7 Prawa i obowiązki członków
 1. Członkowie są uprawnieni do korzystania z placówek Stowarzyszenia, ze wszystkich przywilejów Stowarzyszenia oraz do brania udziału w imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie, o ile dysponują oni odpowiednimi technikami i posiadają odpowiednie umiejętności konieczne do wzięcia udziału w górskich imprezach sportowych.
 2. Członkom Stowarzyszenia na ich żądanie należy wydać Statut w aktualnym brzmieniu po zwrocie kosztów [sporządzenia odpisu statutu – przyp. tłum.].
 3. Członkowie Stowarzyszenia za zgodą Zarządu mogą się zrzeszać w grupach (np. w grupach wędrówek górskich, grupach narciarskich, grupach turystyki wysokogórskiej, grupach lokalnych bez osobowości prawnej oraz w grupach dziecięcych i młodzieżowych). W przypadku, gdy grupy te nadadzą sobie regulamin, wymaga on zatwierdzenia przez Zarząd Stowarzyszenia. Dla dzieci i młodych alpinistów należy założyć osobne grupy.
 4. Za zgodą Zarządu i Prezydium OeAV można zakładać grupy lokalne z własną osobowością prawną. Statuty takich grup nie mogą być sprzeczne z niniejszym Statutem. Wymagają one zatwierdzenia Stowarzyszenia Prezydium OeAV. Grupy z własną osobowością prawną posiadają własny majątek oraz przysługujące im według statutu grupy prawa i obowiązki. Członkowie tych grup płacą składki ustalone przez zgromadzenie członków tej grupy za zgodą Zarządu. Składka ta nie może być niższa niż normalna składka członkowska. Grupa może otrzymać rekompensatę części składki członkowskiej, której wysokość ustala Zarząd po wysłuchaniu zarządu grupy. Każda grupa z własną osobowością prawną deleguje jednego ze swoich członków do Zarządu.
 5. Każdy członek ma prawo być członkiem jednej lub wielu grup Stowarzyszenia.
 6. Prawo głosu na Walnym Zgromadzeniu oraz aktywne i pasywne prawo wyboru przysługuje zwykłym i honorowym członkom; członkowie poniżej 16 roku życia nie mają prawa głosu, członkowie poniżej 21 lat nie mają pasywnego prawa wyboru. Ograniczenie to nie ma zastosowania w przypadku funkcji w obszarze młodzieżowym.
 7. Co najmniej jedna dziesiąta członków Stowarzyszenia może zażądać zwołania nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 8. Członkowie są zobowiązani do wspierania interesów Stowarzyszenia stosownie do ich możliwości oraz do zaniechania wszelkich działań mogących zaszkodzić wizerunkowi i celowi Stowarzyszenia. Są oni zobowiązani do przestrzegania Statutu Stowarzyszenia oraz uchwał organów Stowarzyszenia.
 9. Członkowie Stowarzyszenia są zobowiązani do terminowego opłacania składki członkowskiej. Członkowie przyjęci podczas roku obrotowego Stowarzyszenia płacą pełną składkę za bieżący rok kalendarzowy.
 10. Każdy członek Stowarzyszenia jest zobowiązany do bezzwłocznego powiadamiania Stowarzyszenia o każdej zmianie nazwiska, adresu oraz innych danych ważnych dla członkostwa w Stowarzyszeniu oraz do wyrażania zgody na komputerowe przetwarzanie danych osobowych oraz na wykorzystywanie ich zgodnie ze Statutem wewnątrz Stowarzyszenia Alpejskiego.

§ 8 Zakończenie członkostwa
 1. Członkostwo wygasa z chwilą śmierci, wskutek dobrowolnego wystąpienia, wskutek wykluczenia lub wykreślenia.
 2. Wystąpienie członka ze Stowarzyszenia następuje na podstawie pisemnej informacji skierowanej do Stowarzyszenia. Oświadczenie o wystąpieniu ze Stowarzyszenia należy złożyć najpóźniej do 31 października bieżącego roku, żeby stało się skuteczne w roku przyszłym.
 3. Zarząd może wykluczyć członka, jeśli ten pomimo dwukrotnego pisemnego upomnienia pozostaje w zwłoce z zapłatą składki członkowskiej. Członek Stowarzyszenia zostaje automatycznie wykreślony na koniec roku obrotowego Stowarzyszenia, gdy płatność składki nie nastąpi do tego czasu. Wykreślonego członka uważa się za członka, który wystąpił ze Stowarzyszenia, i nie może on więcej korzystać z żadnych praw. Zobowiązanie do uiszczenia składki za bieżący rok oraz koszty upomnienia pozostają w każdym przypadku w mocy.
 4. Wykluczenie członka ze Stowarzyszenia może nastąpić w drodze decyzji Zarządu:
  • w przypadku rażącego naruszenia interesów Österreichischer Alpenverein [Austriackiego Stowarzyszenia Alpejskiego – przyp. tłum.] i jego celów,
  • w przypadku poważnego zaszkodzenia wizerunkowi Stowarzyszenia,
  • w przypadku rażącego naruszenia koleżeństwa górskiego i w Stowarzyszeniu,
  • w przypadku innego niehonorowego zachowania,
  • w przypadku świadomego niewypełnienia ważnych zarządzeń Zarządu,
  • (dotyczy członka grupy) w przypadku uporczywego niewykonywania ważnych poleceń kierownika grupy

  Przed podjęciem takiej uchwały członkowi należy dać wystarczająco dużo okazji do usprawiedliwienia. Od decyzji o wykluczeniu członek Stowarzyszenia może się odwołać do sądu polubownego, który rozstrzyga ostatecznie wewnątrz Stowarzyszenia.
 5. Pozbawienie godności honorowego członkostwa z powodów wymienionych w ust. 4 może nastąpić w drodze uchwały Walnego Zgromadzenie na wniosek Zarządu (który wymaga w tym celu większości dwóch trzecich głosów członków Zarządu obecnych podczas podejmowania uchwały). Od decyzji Walnego Zgromadzenia nie ma możliwości odwołania.
 6. W przypadku rażącego naruszenia interesów Österreichischer Alpenverein [Austriackiego Stowarzyszenia Alpejskiego – przyp. tłum.] i jego celów, w przypadku poważnego zaszkodzenia wizerunkowi Stowarzyszenia lub w przypadku rażącego naruszenia koleżeństwa w Stowarzyszeniu i koleżeństwa górskiego Prezydium OeAV po wysłuchaniu Sekcji, o ile Sekcja w terminie czterech tygodni sama nie dokona wykluczenia, może wykluczyć członka ze skutkiem dla obu stowarzyszeń filialnych z Österreichischer Alpenverein [Austriackiego Stowarzyszenia Alpejskiego – przyp. tłum.].

  Członkowi należy stworzyć okazję do usprawiedliwienia. Od decyzji o wykluczeniu członek oraz Sekcja mogą się odwołać w terminie czterech tygodni do komisji związkowej, która rozstrzyga ostatecznie wewnątrz Stowarzyszenia.

§ 9 Składki roczne
 • Walne Zgromadzenie określa kategorie członków.
 • Wysokość składki rocznej ustala Zarząd.
 • Składka roczna nie może być niższa od uchwalonej przez Walne Zgromadzenie OeAV składki minimalnej.
 • Dla członków mających swoje miejsce zamieszkania zagranicą można ustalić wyższe składki niż dla członków w Austrii.
 • Dla nowo przyjętych członków Zarząd może ustalić opłatę za przyjęcie do Stowarzyszenia.
 • Stowarzyszeniu przysługuje prawo do pobierania (wraz ze składką roczną) odpowiedniej kwoty pokrywającej koszty druku i przesyłki broszury informacyjnej Stowarzyszenia.
 • Składkę roczną należy uiścić najpóźniej do końca stycznia.
 • Członkowie nowo przyjęci w trakcie roku płacą pełną składkę za bieżący rok (wyjątek od tego stanowią specjalne akcje promocyjne).
 • Prawa i przywileje wynikające z członkostwa rozpoczynają się o godz. 0:00 w dniu następującym po opłaceniu składki rocznej.
 • Karta członkowska ważna jest od 1 grudnia roku poprzedniego do 31 stycznia roku następnego.

§ 10 Organy Stowarzyszenia
 1. Organami Stowarzyszenia są:
  • Walne Zgromadzenie [Walny Zjazd – przyp. tłum.] (§ 11 - § 13)
  • Zarząd (§ 14 - § 16)
  • Rewidenci (§ 17)
  • Sąd polubowny (§ 18)
 2. Członkowie Zarządu, rewidenci oraz członkowie sądu polubownego wykonują swoje funkcje nieodpłatnie.
 3. Stowarzyszenie może zatrudnić zarządzającego (managera stowarzyszenia) oraz innych współpracowników, jeśli jest to korzystne dla zarządzania Stowarzyszeniem.

§ 11 Zwyczajne Walne Zgromadzenie [Walny Zjazd – przyp. tłum.]
 1. Walne Zgromadzenie [Walny Zjazd – przyp. tłum.] jest najwyższym organem Stowarzyszenia; obraduje raz do roku.
 2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie przygotowywane jest przez Zarząd i zwoływane jest co roku najpóźniej do 15 kwietnia.
 3. Zaproszenie na Walne Zgromadzenie odbywa się w formie pisemnej z podaniem porządku obrad i publikowane jest najpóźniej w terminie dwóch tygodni przed Walnym Zgromadzeniem w dzienniku przeznaczonym do publikacji Stowarzyszenia.
 4. Uprawnieni do udziału i głosowania na Walnym Zgromadzeniu są członkowie zgodnie z § 5 niniejszego Statutu, o ile do terminu Walnego Zgromadzenia ukończą oni 16 lat.
 5. Wnioski do rozpatrzenia na Walnym Zgromadzeniu należy złożyć do Zarządu na piśmie co najmniej w ciągu czterech tygodni przed terminem Walnego Zgromadzenia; wnioski te przedkłada Prezes [Przewodniczący – przyp. tłum.] na początku Walnego Zgromadzenia, a załatwiane są one jako ostatni punkt porządku obrad (przed „sprawami koniecznymi”). Dodatkowe wnioski do porządku obrad można składać również ustnie podczas Walnego Zgromadzenia, przy czym wniosek, który siłą rzeczy spowoduje przedłużenie obrad, będzie rozpatrywany tylko wtedy, gdy zgodę na to wyrazi większość obecnych na Walnym Zgromadzeniu członków. Ważne uchwały mogą być podjęte – wyłączając uchwały w sprawie wniosku o zwołanie nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia [Walnego Zjazdu – przyp. tłum.] – tylko w sprawach postawionych na porządku obrad.
 6. Obradom Walnego Zgromadzenia przewodniczy Prezes [Przewodniczący – przyp. tłum.], w razie jego usprawiedliwionej nieobecności spowodowanej przeszkodą, jeden z jego zastępców. Jeśli również zastępcy Prezesa [Przewodniczącego – przyp. tłum.] nie mogą być obecni, to obowiązek przewodniczenia obradom ciąży na jednym z członków Zarządu wybranym przez Zarząd.
 7. Każdy członek uprawniony do głosowania może zabrać głos na Walnym Zgromadzeniu i uzasadniać terminowo złożone wnioski.
 8. Uchwały podejmowane są, o ile w innym miejscu niniejszego statutu nie jest wyraźnie wymagana inna większość, zwykłą większością oddanych, ważnych głosów. Wstrzymanie się od głosu nie jest uwzględniane, równą ilość głosów uważa się za odrzucenie. Uchwały zmieniające Statut Stowarzyszenia lub rozwiązujące Stowarzyszenie, wymagają większości trzech czwartych oddanych i ważnych głosów. Prawo głosu należy wykonywać osobiście; przeniesienie prawa głosu jest niedopuszczalne.
 9. Należycie zwołane Walne Zgromadzenie jest zdolne do podjęcia uchwał o ustalonej godzinie bez względu na ilość przybyłych członków.

§ 12 Zadania Walnego Zgromadzenia
 1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia zastrzeżone są następujące zadania:
  • przyjmowanie, obradowanie i zatwierdzanie sprawozdania o stanie Stowarzyszenia oraz bilansu rachunków [sprawozdania finansowego – przyp. tłum.];
  • podejmowanie uchwał w sprawie kosztorysu;
  • udzielanie absolutorium Zarządowi;
  • wybór i odwoływanie członków Zarządu oraz rewidentów;
  • zatwierdzanie czynności prawnych pomiędzy członkami Zarządu a Stowarzyszeniem, o ile przekraczają one wartość 3.000 EUR; zatwierdzanie czynności prawnych pomiędzy rewidentami a Stowarzyszeniem, o ile te ostatnie czynności prawne nie stanowią jedynie zapłaty kosztów imprez, zarządzania, pożyczenia i innych.
  • ustalanie kategorii członków;
  • nadawanie i pozbawianie godności honorowego członkostwa;
  • podejmowanie uchwał w sprawie zmian postanowień Statutu oraz w sprawie dobrowolnego rozwiązania Stowarzyszenia;
  • podejmowanie uchwał w sprawie pozostałych kwestii i wniosków postawionych na porządku obrad;
  • podejmowanie uchwał w sprawie zakupu i sprzedaży nieruchomości.
 2. Zmiany, które w sposób istotny dotyczą podstaw Statutu Sekcji lub statutu OeAV, są związane ze zgodą Prezydium OeAV.
 3. Z obrad Walnego Zgromadzenia należy sporządzić protokół. Podjęte uchwały powinny być w nim ujęte dosłownie. Protokół powinien być podpisany przez kierownika posiedzenia, protokolanta oraz przez dwie osoby wybrane przez Walne Zgromadzenie do poświadczenia protokołu.

§ 13 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest:
  • uchwałą Zarządu,
  • uchwałą zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
  • na żądanie lub uchwałą rewidentów (§ 17),
  • na żądanie sądu polubownego (§ 18),
  • na żądanie co najmniej jednej dziesiątej członków Stowarzyszenia,
  • na żądanie komisji związkowej OeAV
  Wnioski, o których mowa w pkt. c) do f) należy pisemnie uzasadnić.
 2. Do nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stosuje się odpowiednio postanowienia dotyczące zwyczajnego Walnego Zgromadzenia; ma ono te same uprawnienia co zwyczajne. Czas i miejsce będą określane przez powołany organ.

§ 14 Zarząd
 1. Zarząd jest organem kierowniczym Stowarzyszenia. W jego skład wchodzą:
  • Pierwszy, Drugi i ewentualnie Trzeci Prezes [Przewodniczący – przyp. tłum.],
  • Pierwszy i Drugi protokolant,
  • Pierwszy i Drugi referent finansowy,
  • do ośmiu doradców, w tym kierownik zespołu młodzieżowego, referent alpejski, referent ds. ochrony środowiska naturalnego, dorada prawny oraz referent sekcyjny ds. schronisk,
  • przedstawiciele grup z własną osobowością prawną wybrany przez nie,
  • wszyscy honorowi Prezesi [Przewodniczący – przyp. tłum.] i honorowi członkowie Zarządu
 2. Członkowie Zarządu, o których mowa w pkt. a) do e), są wybierani przez Walne Zgromadzenie każdorazowo na trzy lata; ich okres kadencji kończy się z chwilą wyboru następcy. Honorowi prezesi [przewodniczący – przyp. tłum.] i honorowi członkowie Zarządu wchodzą w skład Zarządu automatycznie i dożywotnio.
 3. Dopuszczalny jest również wielokrotny ponowny wybór członka Zarządu.
 4. W razie odejścia członka Zarządu w czasie swojej kadencji lub gdy wystąpi przeszkoda w wykonywaniu powierzonej mu funkcji w sposób trwały, to na jego miejsce dobierany jest przez Zarząd na stałe aż do następnego Walnego Zgromadzenia inny wybieralny członek. W związku z tym może być uchwalony nowy podział zakresu obowiązków członków Zarządu. Dobrani członkowie Zarządu mają te same prawa i obowiązki co pozostali członkowie Zarządu. W przypadku odejścia (lub trwałej przeszkody w wykonywaniu obowiązków) Prezesa [Przewodniczącego – przyp. tłum.] Zarząd powierza jego funkcje jednemu z jego zastępców aż do nowego wyboru na następnym Walnym Zgromadzeniu. W przypadku, gdy przeszkoda w wykonywaniu obowiązków dotyka jednocześnie Prezesa [Przewodniczącego – przyp. tłum.] oraz jego zastępców Zarząd wyznacza zastępstwo ze swoich szeregów.
 5. W przypadku niefunkcjonowania Zarządu (z powodu przeszkody, rezygnacji itd.) w ogóle lub przez dłuższy niemożliwy do przewidzenia czas, każdy rewident jest zobowiązany do niezwłocznego zwołania nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w celu wyboru nowego Zarządu.
 6. Posiedzenia Zarządu zwoływane są terminowo co najmniej dwa razy na kwartał przez Pierwszego Prezesa [Przewodniczącego – przyp. tłum.] Stowarzyszenia, a w przypadku jego nieobecności spowodowanej przeszkodą, przez jednego z jego zastępców. Jeśli również zastępcy są nieobecni w wyniku przeszkody przez dłuższy i niemożliwy do przewidzenia czas, obowiązek zwołania posiedzenia Zarządu ciąży na najstarszym wiekowo i osiągalnym członku Zarządu. Zarząd jest zdolny do podejmowania uchwał, jeśli na posiedzenie Zarządu zaproszeni zostali wszyscy członkowie Zarządu i obecna jest na nim co najmniej połowa z nich. Do stwierdzenia zdolności Zarządu do podejmowania uchwał nie liczy się przedstawicieli grup z własną osobowością prawną oraz honorowych Prezesów [Przewodniczących – przyp. tłum.] i honorowych członków Zarządu. Gdyby Zarząd na jednym z posiedzeń nie był zdolny do podejmowania uchwał, należy wyznaczyć nowy termin posiedzenia Zarządu, które powinno się odbyć nie później niż po upływie miesiąca. W przypadku, gdyby Zarząd również na tym posiedzeniu nie był zdolny do podejmowania uchwał, obecni na tym posiedzeniu członkowie Zarządu są zobowiązani do zwołania nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 7. Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów; w przypadku równej ilości głosów decyduje głos Przewodniczącego (kierownika posiedzenia). Posiedzeniom Zarządu przewodniczy Prezes [Przewodniczący – przyp. tłum.] Stowarzyszenia, a w przypadku jego nieobecności spowodowanej przeszkodą przewodniczącym zostaje jeden z jego zastępców. Jeśli przeszkoda w wykonywaniu obowiązków dotyka również zastępców, Zarząd wyznacza zastępstwo ze swoich szeregów.
 8. Funkcja członka Zarządu poza tym, że na skutek śmierci i wraz z upływem okresu kadencji, wygasa również na skutek odwołania z funkcji oraz na skutek ustąpienia.
 9. Walne Zgromadzenie może w każdym czasie odwołać cały Zarząd lub poszczególnych jego członków; odwołanie wchodzi w życie wraz z powołaniem nowego Zarządu bądź członka Zarządu.
 10. Członkowie Zarządu mogą w każdej chwili złożyć pisemne oświadczenie o ustąpieniu z funkcji. Oświadczenie o ustąpieniu należy kierować do Zarządu, w przypadku ustąpienia całego Zarządu do Walnego Zgromadzenia. Ustąpienie stanie się skuteczne dopiero z chwilą dobrania lub wyboru następcy.

§ 15 Obowiązki Zarządu
 1. Do obowiązków Zarządu należy kierowanie Stowarzyszeniem. Do obowiązków Zarządu należą wszystkie te zadania, które zgodnie ze Statutem nie zostały przydzielone innemu organowi Stowarzyszenia.
 2. W zakres jego kompetencji wchodzą w szczególności następujące kwestie:
  • stworzenie rachunkowości spełniającej wymogi Stowarzyszenia oraz prowadzenie ewidencji składników majątku Stowarzyszenia;
  • sporządzanie sprawozdania z działalności Stowarzyszenia i bilansu rachunków [sprawozdania finansowego – przyp. tłum.] oraz sporządzanie kosztorysu rocznego;
  • przygotowywanie Walnego Zgromadzenia i określanie porządku obrad;
  • zwoływanie zwyczajnego i w każdym wypadku nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz ustalanie porządku obrad;
  • Zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia;
  • przyjmowanie i wykluczanie członków Stowarzyszenia, przy czym zadanie przyjmowania członków do Stowarzyszenia Zarząd może zlecić również innym osobom;
  • przyjmowanie i zwalnianie pracowników Stowarzyszenia;
  • zawieranie umów dzierżawy schronisk należących do Stowarzyszenia, nadzór nad dzierżawcami i kontrola utrzymania schronisk,
  • uchwalanie regulaminu, jeśli to konieczne, który nie może być sprzeczny ze statutem OeAV lub niniejszym Statutem. Do tego potrzebna jest większość dwóch trzecich członków Zarządu obecnych przy podejmowaniu uchwały.
 3. Zarząd na każde wybory jest zobowiązany do przedstawienia swoich kandydatur; kandydatury przedstawione przez członków należy przedłożyć Walnemu Zgromadzeniu pod głosowanie po propozycji Zarządu w kolejności składania kandydatur.
 4. W pilnych przypadkach, w razie niebezpieczeństwa zwłoki, Prezes [Przewodniczący – przyp. tłum.] jest uprawniony, również w sprawach, które należą do zakresu kompetencji Walnego Zgromadzenia, do samodzielnego wydawania zarządzeń na własną odpowiedzialność; wymagają one jednakże późniejszego zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie.

§ 16 Obowiązki szczególne poszczególnych członków Zarządu
 1. Pierwszy Prezes [Przewodniczący – przyp. tłum.] Stowarzyszenia prowadzi bieżące sprawy Stowarzyszenia i reprezentuje Stowarzyszenie w stosunkach zewnętrznych. On przewodniczy obradom Walnego Zgromadzenia oraz posiedzeniom Zarządu. Pierwszy Prezes [Przewodniczący – przyp. tłum.] Stowarzyszenia stanowi organ reprezentujący Stowarzyszenie. W przypadku jego nieobecności spowodowanej przeszkodą zastępuje go jeden z jego zastępców.
 2. Pisma [dokumenty – przyp. tłum.] Stowarzyszenia podpisuje – o ile jeden z regulaminów nie stanowi inaczej – Prezes [Przewodniczący – przyp. tłum.] lub jeden z jego zastępców lub jeden z protokolantów lub ten członek Zarządu, któremu Zarząd powierzył załatwienie danej sprawy. Ważne pisma [dokumenty – przyp. tłum.], które zobowiązują Sekcję, muszą być dodatkowo podpisane przez jeszcze jednego członka Zarządu, a w sprawach finansowych lub pieniężnych przez jednego z referentów finansowych.
 3. Czynności prawne pomiędzy członkami Zarządu a Stowarzyszeniem wymagają zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie pod rygorem nieważności. Dla kwot do 3.000 EUR wystarczy zatwierdzenie Zarządu. O ile tego rodzaju czynności prawne stanowią jedynie zapłatę kosztów imprez, zarządzania, pożyczenia i podobnych, nie wymagają one zatwierdzenia.
 4. Pełnomocnictwa do czynności prawnych, polegających na reprezentacji Stowarzyszenia w stosunkach zewnętrznych lub do składania podpisów w imieniu Stowarzyszenia, mogą być udzielane wyłącznie przez Prezesa [Przewodniczącego – przyp. tłum.] Stowarzyszenia, a w przypadku przeszkody w wykonywaniu przez niego obowiązków, również przez jednego z jego zastępców oraz przez jeszcze jednego członka Zarządu.
 5. Z posiedzeń Zarządu należy sporządzić protokół, który musi być podpisany przez kierownika posiedzenia oraz protokolanta.
 6. Protokolant prowadzi protokoły Zarządu oraz Walnego Zgromadzenia.
 7. Referent finansowy jest odpowiedzialny za prawidłowy obrót finansowy i pieniężny Stowarzyszenia oraz za transakcje kasowe i bankowe Stowarzyszenia.
 8. Kierownik zespołu młodzieżowego kieruje wraz z zespołem młodzieżowym pracą z młodzieżą prowadzoną przez Stowarzyszenie; dba on o kształcenie i dokształcanie kierowników młodzieżowych. Kierownik zespołu młodzieżowego reprezentuje interesy młodzieży wobec krajowego i federalnego zespołu młodzieżowego oraz na zewnątrz.
 9. Referent alpejski opiekuje się wraz z zespołem alpejskim programem Stowarzyszenia dotyczącym wędrówek, podróży i kształcenia alpejskiego; wspiera on i nadzoruje kształcenie i dokształcanie przewodników wędrówek. On prowadzi również agendy ratownictwa.
 10. Referent ds. ochrony środowiska naturalnego prowadzi sprawy ochrony przyrody i środowiska naturalnego oraz alpejskiego planowania przestrzennego itd. w Stowarzyszeniu.
 11. Dalsze obowiązki poszczególnych członków Zarządu reguluje regulamin Zarządu.

§ 17 Rewidenci / biegli rewidenci
 1. Walne Zgromadzenie wybiera dwóch rewidentów lub jednego biegłego rewidenta na okres trzech lat. Istnieje możliwość ponownego wyboru. Rewidenci nie mogą być osobami fizycznymi ani członkami Stowarzyszenia; jednakże muszą być oni niezależni i bezstronni. Jeśli zachodzą przesłanki z § 22 [austriackiej – przyp. tłum.] ustawy o stowarzyszeniach z roku 2002, należy przeprowadzić badanie sprawozdania rocznego w rozumieniu kodeksu handlowego zgodnie z wymienionymi postanowieniami.
 2. Do obowiązków rewidentów należy bieżąca kontrola interesów Stowarzyszenia oraz badanie rachunkowości Stowarzyszenia pod względem prawidłowości oraz zgodnego ze Statutem przeznaczania środków. W tym zakresie są oni zobowiązani do zwracania uwagi na gospodarność, celowość i oszczędność Zarządu. W celu umożliwienia prawidłowego badania przez rewidentów należy im umożliwić wgląd do wszystkich dokumentów oraz udzielać wszystkich wymaganych informacji. Rewidenci są zobowiązani do przedkładania Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania z wyniku przeprowadzonego badania. Mogą oni wnioskować do Walnego Zgromadzenia o udzielenie absolutorium dla Zarządu.
 3. Czynności prawne pomiędzy rewidentami a Stowarzyszeniem wymagają zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie. O ile tego rodzaju czynności prawne stanowią jedynie zapłatę kosztów imprez, zarządzania, pożyczenia i podobnych, nie wymagają one zatwierdzenia.
 4. Rewidenci mają obowiązek zażądania od Zarządu zwołania nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub mogą oni sami je zwołać, jeśli Zarząd nie wypełnia swoich zadań, o których mowa w § 15 pkt. 2 lit. a i b, jeśli nie można oczekiwać, iż w dającym się przewidzieć okresie Zarząd skutecznie zaradzi temu. To samo dotyczy niebezpieczeństwa zwłoki, jeśli rewidenci rozpoznają poważne ekonomiczne zagrożenie dla dalszego istnienia Stowarzyszenia. Rewidenci są zobowiązani do zwołania nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w przypadku niemożności funkcjonowania całego Zarządu w celu wyboru nowego.
 5. Rewidenci nie mogą wchodzić w skład żadnego organu – z wyjątkiem Walnego Zgromadzenia – którego działalność stanowi przedmiot ich badania; rewidenci nie mogą też być pracownikami Stowarzyszenia.
 6. Jeśli jeden lub obaj rewidenci nie mogą wykonywać swoich obowiązków z powodu trwale występującej przeszkody, to Zarząd jest zobowiązany do powołania jednego lub dwóch rewidentów zastępczych (aż do następnego Walnego Zgromadzenia). Ponadto do rewidentów stosuje się odpowiednio postanowienia o powoływaniu, odwoływani i rezygnacji organów Stowarzyszenia.

§ 18 Sąd polubowny (instytucja mediacyjna)
 1. Spory wynikłe z członkostwa oraz postępowania honorowe będą rozstrzygane przez sąd polubowny. W celu łagodzenia wszelkich sporów wynikających ze stosunku Stowarzyszenia należy powołać wewnętrzny sąd polubowny. Jest to „instytucja mediacyjna” w rozumieniu Ustawy o stowarzyszeniach z 2002, a nie sąd arbitrażowy zgodnie z § 577 i § następnymi ZPO [Zivilprozessordnung – austriackiego kodeksu postępowania cywilnego – przyp. tłum.].
 2. Sąd polubowny składa się z trzech zwykłych członków Stowarzyszenia. Sąd ten będzie w taki sposób utworzony, że strona sporu będzie na piśmie podawała Zarządowi nazwisko członka jako sędziego polubownego. Na wezwanie Zarządu wystosowane w ciągu dwóch tygodni druga strona sporu poda Zarządowi w terminie 4 tygodni ze swojej strony nazwisko członka składu sądu polubownego. Jeśli stronę sporu stanowi więcej niż jedna osoba, podadzą one wspólnie nazwisko członka sądu polubownego. Wybrani sędziowie polubowni po powiadomieniu ich przez Zarząd w terminie dwóch tygodni wybiorą w terminie kolejnych 4 tygodni trzeciego zwykłego członka Stowarzyszenia na przewodniczącego sądu polubownego. W przypadku równej ilości głosów o kandydaturze zdecyduje los. Członkowie sądu polubownego nie mogą wchodzić w skład żadnego organu Stowarzyszenia – z wyjątkiem Walnego Zgromadzenia – którego przedmiotem działania jest przedmiot sporu.
 3. Przewodniczący określa siedzibę sądu polubownego. Samo postępowanie jest zgodne z przepisami ZPO [Zivilprozessordnung – austriackiego kodeksu postępowania cywilnego – przyp. tłum.]. Po sprawnym postępowaniu sąd polubowny wydaje swoją decyzję w obecności wszystkich członków zwykłą większością głosów, przy czym wstrzymanie się od głosu jest niedopuszczalne. Sąd orzeka w dobrej wierze. Jego orzeczenia są dla stosunków wewnętrznych Stowarzyszenia ostateczne.
 4. Każdy członek Stowarzyszenia ma możliwość odwoła
 5. nia się do instytucji mediacyjnej (sądu polubownego). Należy zapewnić możliwość wysłuchania przez sąd obu stronom sporu.

§ 19 Ograniczenie odpowiedzialności

Odpowiedzialność za szkody poniesione przez członka Stowarzyszenia podczas korzystania z placówek Stowarzyszenia lub podczas uczestnictwa w imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie jest ograniczona do przypadków, w których członkowi organu Stowarzyszenia lub innej osobie działającej na rzecz Stowarzyszenia, za które Stowarzyszenie odpowiada zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego, można zarzucić umyślność lub rażącą niedbałość.

§ 20 Rozwiązanie, uchylenie, ustanie uprzywilejowanego celu Stowarzyszenia
 1. Dobrowolne rozwiązanie Stowarzyszenia może być uchwalone zarówno na zwołanym w tym celu nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zgodnie z § 13 jak i na zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu większością trzech czwartych oddanych ważnych głosów; w związku z tym należy wyraźne wskazać w zaproszeniu na zamiar rozwiązania Stowarzyszenia.
 2. W przypadku dobrowolnego rozwiązania Stowarzyszenia Zgromadzenie członków, które podjęło uchwałę w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia, jest zobowiązane do powołania likwidatora majątku Stowarzyszenia oraz do podjęcia uchwały w sprawie przeznaczenia pozostałego majątku Stowarzyszenia po dokonaniu likwidacji spraw Stowarzyszenia w rozumieniu ust. 3.
 3. W przypadku rozwiązania lub uchylenia Stowarzyszenia lub w przypadku ustania dotychczasowego uprzywilejowanego celu Stowarzyszenia pozostały majątek Stowarzyszenia należy przeznaczyć na cele uprzywilejowane, o których mowa w § 2, w rozumieniu § 34 i § następnych BAO [Bundesabgabenordnung – federalnej ordynacji podatkowej – przyp. tłum.].
 4. W przypadku, gdy żadna uchwała w rozumieniu powyższego ust. 2 w sprawie przeniesienia majątku Stowarzyszenia nie dojdzie do skutku, to majątek Stowarzyszenia przypada stowarzyszeniu OeAV, które jest zobowiązane do przeznaczenia go wyłącznie na cele uprzywilejowane, o których mowa w § 2, w rozumieniu § 34 i § następnych BAO [Bundesabgabenordnung – federalnej ordynacji podatkowej – przyp. tłum.].
 5. Ostatni Zarząd Stowarzyszenia jest zobowiązany w terminie czterech tygodni do pisemnego zgłoszenia dobrowolnego rozwiązania się Stowarzyszenia odpowiedniemu urzędowi. Zarząd ten jest również zobowiązany do zamieszczenia obwieszczenia o dobrowolnym rozwiązaniu się Stowarzyszenia w odpowiednim dzienniku urzędowym w tym samym terminie.

§ 21 Wejście w życie

Niniejszy Statut został uchwalony przez Walne Zgromadzenie w dniu 02.03.2006 r.
Wiedeń, dnia 02.03.2006 r.