Alpenverein Austria IN FB YT
  • >
Zapisz się do Alpenverein

Współpraca PTTK i Alpenverein Austria

W marcu 2016 roku została podpisana umowa o współpracy pomiędzy Alpenverein Austria a Polskim Towarzystwem Turystyczno – Krajoznawczym (PTTK).

Współpraca będzie polegała na wspieraniu i upowszechnianiu turystyki  górskiej, integracji europejskiej, wzajemnym udzielaniu zniżek we własnych schroniskach.

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze to jedno z najstarszych w Europie stowarzyszeń skupiających turystów i krajoznawców. Powstało w 1950 roku z utworzonego w 1873 roku Towarzystwa Tatrzańskiego, które w 1920 roku przyjęło nazwę Polskie Towarzystwo Tatrzańskie oraz utworzonego w 1906 roku Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego.

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze zrzesza niemal 70 tysięcy członków, którzy działają w 1944 kołach i klubach PTTK. Koła i kluby tworzą Oddziały PTTK - terenowe jednostki Towarzystwa posiadające osobowość prawną, aktualnie w Polsce działają 302 oddziały PTTK. Corocznie w 30 tys. ogólnie dostępnych imprez uczestniczy ok. 900 tys. uczestników.

Misją  Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego jest upowszechnianie i rozwijanie krajoznawstwa i turystyki kwalifikowanej, działalność w zakresie kultury, oświaty i ochrony środowiska. Towarzystwo podejmuje działania, m.in. w zakresie:

  • krzewienia turystyki i krajoznawstwa oraz aktywnych form wypoczynku dzieci i młodzieży, szczególnie wędrowania indywidualnego i grupowego, organizacji rajdów, złazów, zlotów, spływów kajakowych, spływów, rejsów oraz kolonii i obozów,
  • podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, w tym poprzez współdziałanie z towarzystwami
    i organizacjami skupiającymi i opiekującymi się Polakami oraz dziedzictwem kultury polskiej za granicą,
  • ekologii i ochrony zwierząt , ochrony dziedzictwa przyrodniczego oraz troski o racjonalne wykorzystywanie zasobów przyrody.

PTTK wypracowało i upowszechniło krajoznawczy program turystyki związany z poznawaniem Ojczyzny, ochroną przyrody, krajobrazu i zabytków. Stwarza warunki ułatwiające turystom i krajoznawcom wędrowanie po kraju i za granicą, pomaga w wędrowaniu indywidualnym, prowadzi schroniska i stanice. Projekty realizowane w ramach proekologicznego programu PTTK służą zmniejszaniu uciążliwości obiektów turystycznych dla środowiska naturalnego.

PTTK sprawuje opiekę nad szlakami turystycznymi (około 70 000 km) , zajmuje się ich wytyczaniem i odnawianiem, angażuje  do tych działań wolontariuszy, własne i pozyskane z różnych źródeł środki finansowe.

PTTK stworzyło i upowszechnia system odznak turystyki kwalifikowanej służący rozwojowi zainteresowania różnymi formami turystyki i krajoznawstwa. Popularyzuje wiedzę o atrakcyjnych turystycznie regionach Polski oraz promuje w kraju i zagranicą turystykę aktywną.Towarzystwo swoją działalność programową realizuje głównie dzięki społecznej kadrze programowej.

Stanowią ją organizatorzy i instruktorzy turystyki, opiekunowie przyrody i strażnicy ochrony przyrody, społeczni opiekunowie zabytków, przodownicy turystyki w poszczególnych dziedzinach turystyki i znakarze szlaków, przewodnicy - razem ponad 35 tys. osób. PTTK dysponuje systemem szkolenia i doskonalenia kadr dla turystyki kwalifikowanej.

Więcej informacji na temat działalności PTTK na stronie: www.pttk.pl


Zapraszamy!