Alpenverein Austria IN FB YT
 • >
Zapisz się do Alpenverein

Regulamin

Regulamin losowania nagród w sekcji Alpenverein Austria

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin reguluje zasady losowania nagród w sekcji Alpenverein Austria. Czas trwania akcji znajduje się w opisie akcji.
 2. Wśród uczestników wydarzenia rozlosowane zostaną nagrody rzeczowe oraz miejsce w szkoleniu znajdujące się w opisie akcji.
 3. Organizatorem losowania jest Stowarzyszenie Alpenverein Austria z siedzibą w Wiedniu: Rotenturmstr. 14, 1010 Wien, Austria. Organizatorem i podmiotem odpowiedzialnym za szkolenie jest stowarzyszenie „Szlak mi się trafił“ z siedzibą w Nysie, ul. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego 46 lok. 9.
 4. Losowanie nagród odbędzie się w siedzibie stowarzyszenia.
 5. Zwycięzcy mogą zostać poinformowani drogą mailową lub telefoniczną o wygranej.
 6. Regulamin losowania nagród zamieszczony jest na stronie internetowej Stowarzyszenia „Alpenverein Austria”: https://www.alpenverein.pl/news-103
§ 2 Nagrody
 1. Nagrodami rzeczowymi są przedmioty znajdujące się w opisie akcji, które przekazane zostaną przez Stowarzyszenie „Alpenverein Austria” oraz miejsce w szkoleniu.
 2. Nagrody zostaną wysłane pocztą na wskazany adres, po zakończeniu akcji.
 3. Miejsca w szkoleniu nie można oddać innej osobie. Szkolenie odbywa się w wyznaczonym terminie. Jeżeli wylosowana osoba nie stawi się na szkoleniu jej nagroda przepada.
 4. Nieodebrane nagrody przepadają. W takim wypadku nie występuje roszczenie do nagrody.
 5. Organizator nie odpowiada za szkody lub zgubienie przesyłki.
§ 3 Warunki wzięcia udziału w losowaniu
 1. W losowaniu nagród przekazanych przez Stowarzyszenie „Alpenverein Austria” mogą wziąć udział wszyscy aktywni członkowie stowarzyszenia Alpenverein Austria, którzy wypełnią i wyślą formularz zgłoszeniowy znajdujący się w opisie akcji.
 2. Każda osoba może zgłosić się tylko raz do udziału w losowaniu.
 3. Osoby niepełnoletnie, które chcą uczestniczyć w losowaniu nagród, muszą posiadać pisemną zgodę rodziców bądź prawnych opiekunów na udział w losowaniu.
§ 4 Zadania komisji losującej
 1. Zadaniami komisji losującej są:
 1. techniczne zorganizowanie i przeprowadzenie losowania,
 2. rozpatrywanie i rozstrzyganie wszelkich spraw spornych,
 3. nadzorowanie formalności związanych z przekazaniem nagrody.
 1. Losowanie nagród odbędzie się po zakonczeniu akcji.
§ 5 Postanowienia końcowe
 1. Dane osobowe przekazane Organizatorowi przez Uczestników losowania będą przetwarzane w celu: realizacji losowania, wyłonienia zwycięzców, wysyłki nagród.
 2. Udział w losowaniu nagród jest równoznaczny z podpisaniem oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, a tym samym z wyrażeniem przez osoby uczestniczące (w przypadku osoby niepełnoletniej- przez rodzica lub opiekuna prawnego) zgody na przetwarzanie przez Organizatora ich danych osobowych na potrzeby losowania / ustawa RODO o ochronie danych osobowych.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub odwołania losowania nagród bez podania przyczyn. Informacja o ewentualnych zmianach będzie publikowania na stronie internetowej www.alpenverein.pl